Reorganisatie Rechtspraak

bron: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/Nieuws/Pages/Minder-geld-voor-gerechtsgebouwen-meer-voor-rechters.aspx De Rechtspraak gaat meer investeren in de handhaving en verbetering van de kwaliteit van het rechterlijke werk. Dat wordt mogelijk door de uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting flink te verminderen. Dat staat in het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 (MJP). Het MJP heeft de status van voorgenomen besluit, dat het overleg van de…

Aanvraag van faillissement: Misbruik van bevoegdheid?

Aan de voorwaarden voor een faillissement is snel voldaan. Er moet sprake zijn van pluraliteit van schuldeisers, oftewel er moeten minimaal twee schuldeisers zijn, terwijl ten minste één vordering opeisbaar is. Daarnaast dient de schuldenaar te verkeren in de toestand opgehouden te zijn met betalen. Ondanks dat wordt voldaan de vereisten van een faillissement, kan het…

Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

In faillissementen wordt door crediteuren regelmatig een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud op goederen die door de crediteur zijn geleverd. Nu facturen per datum faillietverklaring nog niet volledig zijn voldaan, maakt de crediteur bij de curator aanspraak op teruggave van deze goederen. Voor een rechtsgeldig beroep op een in algemene voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud is evenwel…

Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015 zijn en per 1 juli 2015 worden de nodige wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. Wat betreft flexibiliteit van arbeidsrelaties zijn de nodige wijzigingen reeds per 1 januari 2015 doorgevoerd. Herziening van arbeidsrecht, voornamelijk ontslagrecht, wordt ingevoerd per 1 juli 2015. Per 1 januari 2015 zijn de belangrijkste wijzigingen: Proeftijd; Concurrentiebeding; Aanzegtermijn;…

Schadevergoeding na onterechte toepassing van dwangmiddelen

Wanneer een verdachte in een strafzaak van alle feiten wordt vrijgesproken of wordt ontslagen van alle rechtsvervolging en deze uitspraak onherroepelijk (geen hoger beroep meer mogelijk) is geworden, kan de gewezen verdachte in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Een dergelijk verzoek kan ook worden gedaan wanneer de strafzaak door de politie of justitie zelf wordt…